Om Bilist1

Geir Hopland var på stiftelsesmøtet til Bilist 2000 i Oslo i 1999. Her ble stiftelsen etablert som et samarbeidsopplegg mellom Staten og ulike trafikksikkerhetsorganisasjoner i Norge og næringslivet.

BAKGRUNN:

Geir Hopland var på stiftelsesmøtet til Bilist 2000 i Oslo i 1999. Her ble stiftelsen etablert, som et samarbeidsopplegg mellom Staten og ulike trafikksikkerhetsorganisasjoner i Norge og næringslivet. Stiftelsen Bilist 2000 ble etablert med et formål å redusere trafikkulykker i Norge gjennom bruk av enkle utfordringer til bilistene og belønne de bilistene som tok utfordringen.  Målsettingen var at kampanjen skulle vare i 3 år og målet var å få 300 000 medlemmer på landsbasis. Fordelingen av kostnader til drift av kampanjen ble fordelt slik at staten dekket 40 % og næringslivet dekket 60 %. Det var gratis medlemskap og i løpet av de vel 18 månedene kampanjen var i drift ble anslagsvis 140 000 medlemmer med i kampanjen.

De forpliktet seg til alltid å bruke bilbelte, ha respekt for fartsgrensene og ha hjertelogoen i bakvinduet på bilen. Belønningen var blant annet muligheten for å vinne ny bil og i løpet av kampanjeperioden ble det gitt ut 17 biler til heldige medlemmer.

Geir Hopland hadde i denne perioden ansvaret for kampanjen i Rogaland. Hans bakgrunn fra Politiet gjennom 18 år og erfaring fra blant annet UP og at han hadde startet opp et nytt trafikksikkerhetstilbud i Rogaland, hvor tidligere trafikkskadde var ansatt som instruktører, bidro til at han ble svært sentral i utformingen av kampanjen underveis.

Kampanjen fikk imidlertid en bråstopp i 2002, da Staten ikke lenger ønsket å bidra økonomisk. I ettertid har det vist seg at indre konflikter i styret av stiftelsen, bidro til at kampanjen ble stanset etter lobbyvirksomhet på Stortinget.

Geir Hopland utfordret sittende styre til å overta driften av stiftelsen i 2003, da kampanjen fremsto som for genial til bare å bli begravd. Han fikk godkjenning av styret og har siden 2004 sittet som styreleder og hatt flere møter med Transportkomiteen på Stortinget og gjort diverse justeringer med tanke på erfaringer fra tidligere drift.

Geir Hopland ønsker at Bilist1 kampanjen skal bidra til å senke dødstallene i trafikken, men vi må ikke glemme de over 550 hardt skadde i trafikken i 2020. Hver enkelt trafikant kan bidra på sin måte. Vi ønsker å utfordre DEG til å gjøre en liten forskjell.

SAMMENDRAG

Bilist1 er en unik trafikksikkerhetskampanje, som viderefører budskapet om at fornuft i trafikken skal belønnes. Bilist1 skal bruke belønning som virkemiddel til å endre holdninger og atferd i trafikken. Den har en beskyttet logo, som skal brukes på kjøretøyet og signalisere at denne bilisten har tatt utfordringen om å skjerpe seg litt i trafikken. I relanseringen nasjonalt har vi tenkt å utfordre ”gamle” medlemmer, anslagsvis 125 000 til å knytte seg til kampanjen igjen. Endringene som er gjort siden den gang, på oppfordring fra Transportkomiteen på Stortinget, er at vi har innført en årskontingent på kr. 100 og vi har endret noe på utfordringene og tilbudet til medlemmene. Transportkomiteen har signalisert at de vil støtte en relansering av kampanjen og de har varslet at de vil gi en oppstarts-bevilgning  til etablering og drift etter søknad. Bilist1 ønsker ikke å bli avhengig av tilskudd fra det offentlige, men drifte kampanjen ut fra forretningsmessige vilkår. Bilist1 AS er etablert som et eget driftsselskap til kampanjen. Denne kampanjen er tenkt avsluttet når vi oppnår 300 000 medlemmer på landsbasis og er lansert internasjonalt.

Bilist1 har i dag tilgang til en database med anslagsvis 125 000 navn, adresse, mobil/e-post. Disse vil bli kontaktet på ”gamlemåten” gjennom brev med logo/refleks og infoskriv – og utfordret til å gjenoppta medlemskapet gjennom innbetaling av kr. 100,- + porto kr. 49,-. (Eventuelt kr 300,- for hele kampanjeperioden ut 2027.)

Øvrige potensielle medlemmer vil bli utfordret på ulike vis, blant annet på de nye sosiale medier og plattformer.

Bilist1 AS er etablert med hovedkontor i Stavanger og fremtidige medarbeidere skal rekrutteres bredt. NAV har vist interesse for å delta både med rekruttering og oppstartsmidler for aktuelle kandidater.

Målgruppen for våre medlemmer er utvidet til også å gjelde for 16 åringer og oppover. Målsettingen for Bilist1 er blant annet å øke refleksbruken blant denne ungdomsgruppen. Ellers er det yrkessjåfører og vanlige bilister som er hovedsatsingsområdet. Det er under utvikling et eget kursopplegg for bedrifter og organisasjoner til å utvikle interne kurs rettet mot egne ansatte og deres familiemedlemmer.